Long-Covid of Long-Vax

Long-Covid of Long-Vax?
Een onderwerp voor een nieuw blog komt eigenlijk altijd vanzelf op mijn pad, als ik het nodig heb.
Eigenlijk had ik al een onderwerp gekozen, toen
een Nederlands artikelen eigenlijk in mijn schoot geworpen werd. Het is een uitgebreid artikel in het maandblad “Medisch Dossier”. Ik kom hier verderop in dit blog nog op terug.

Aangezien ik het fenomeen Covid en alles wat daar mee samenhangt de afgelopen vier jaar, zeer nauw gevolgd heb, zei mijn gevoel dat ik een blog wilde wijden aan het onderwerp uit het blad “Medisch Dosier” met als onderwerp Long-Covid of Long-Vax. Voor ik deze informatie uit dit blad ga delen, eerst even wat meer informatie wat ik op mijn zoektocht hiernaar ben tegen gekomen.

Wat mij
elke keer weer verbaasd, is dat ik in Engelstalige artikelen, veel meer informatie kan vinden dan als ik in het Nederlands ga zoeken. Ik ben in 2019 begonnen met mijn eerste blog, en toen was het al niet anders. Dus eigenlijk al mijn blogs bestaan uit Engelstalige informatie, die ik vertaal naar het Nederlands

 

Corona

Iedereen die het nieuws over SARS-CoV-2, het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt misschien niet , of niet zo diepgaand volgen, denken misschien dat coronavirussen nieuw zijn.
In feite identificeerden artsen voor het eerst coronavirussen in de jaren zestig, en er zijn nu zeven bekende coronavirussen die in ernst variëren. Alle coronavirussen kunnen luchtwegaandoeningen veroorzaken.
Voor sommige kan dat net zo simpel zijn als verkoudheid, terwijl andere veel ernstiger zijn.

Wat is corona en waar komt de naam vandaan?

Corona betekent kroon in het Latijn; deze naam is gekozen omdat toen ze het virus onder een microscoop werd onderzocht, je pieken op het oppervlak kon zien. De medische term coronavirus beschrijft eigenlijk een familie van virussen. Coronavirussen komen voor bij zowel dieren als mensen, en in zeldzame gevallen hebben ze zich van dieren op mensen verspreid.

De eerste meldingen van een coronavirus infectie bij dieren deden zich eind jaren twintig voor, toen in Noord-Amerika een acute luchtweginfectie bij gedomesticeerde kippen opdook.
Het woord werd voor het eerst in druk gebruikt in 1968 door een informele groep virologen in het tijdschrift Nature om de nieuwe familie van virussen aan te duiden
(Wikipedia)

Wat is long-Covid?
Inmiddels hebben we deze term al vaak gehoord. Sommige hebben het of zelf, of mogelijk in de nabije omgeving meegemaakt.
Hoeveel mensen Long-Covid hebben is nog steeds onduidelijk omdat lang niet alle gevallen geregistreerd worden.
Het RIVM (30-5-2022) beschrijft dat maximaal 1 op de 5 mensen 4–5 weken na een positieve test nog klachten heeft en dat dat aantal verder afneemt 12 weken of langer na de besmetting.

Volgens de World Health Organisatie is sprake van Long-Covid wanneer de symptomen 3 maanden na infectie aanwezig zijn en 2 maanden of langer duren.

De klachten bij long-covid lopen enorm uiteen, het meest genoemd worden:

* Vermoeidheid ( 31-51%)

* Dyspneu/ benauwdheid(22-38%)

* Hoesten (6-28%0

* Slaapproblemen (18-36%)

* Angst (19-29%)

* Somberheid (8-28%)

* Cognitieve stoornissen (18-28%)

 

Opvallend is dat klachten als hoesten, slaapproblemen, angst en somberheid nog vaak voorkomen in de eerste 3 maanden na Covid en daarna afnemen, terwijl klachten als vermoeidheid en cognitieve stoornissen bij veel mensen langer aanhouden.
De mensen die tijdens de acute fase opgenomen waren in het ziekenhuis, rapporteren vaker vermoeidheids- en benauwdheidsklachten dan patiënten die dat niet waren.
Andere, minder vaak gerapporteerde klachten zijn onder andere; pijn op de borst, hartkloppingen, spierpijn, hoofdpijn, aanhoudende verhoging en verlies van reuk- en/of smaakvermogen(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9150626/)

 

'Long Vax Syndroom'

Wetenschappers en artsen streven ernaar beter te begrijpen wat het verband tussen is het ontvangen van een covid-19-vaccinatie en het ontwikkelen van bijwerkingen die lijken op long Covid, wat inmiddels het ‘long vax-syndroom’ wordt genoemd.

Artsen van de intensive care van de FLCCC Alliance (de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance) die tijdens de pandemie COVID-patiënten hebben behandeld, hebben recentelijk in de VS, een privépraktijk geopend die zich richt op patiënten met langdurige COVID.
In twee jaar tijd heeft de praktijk ruim 1.000 personen geëvalueerd en behandeld. Ongeveer 70 % van deze patiënten zei dat hun gerapporteerde symptomen optraden in de minuten, uren, dagen en weken na
de COVID-vaccinatie, in tegenstelling tot na een COVID-infectie. Dit zou verband kunnen houden met een nieuwe aandoening die tot voor kort onder de radar bleef.

Het syndroom, dat ‘Long-Vax’ wordt genoemd, begint ook zijn weg te vinden in de medische literatuur.
Long-vax komt , blijkt nu, veel vaker voor dan Long-Covid….
Dr. Harlan Krumholz van de Yale School of Medicine publiceerde een onderzoek onder 241 patiënten die post-Covid-vaccinatiesymptomen beschreven als inspannings- intolerantie, overmatige vermoeidheid, gevoelloosheid, hersenmist en neuropathie, een aandoening van het zenuwstelsel die pijn, tintelingen en gevoelloosheid kan veroorzaken, of zwakte.
L
ong-Covid patiënten werden in deze studie uitgesloten. Het onderzoek is nu in het proces voor een peer-review.
(Een peer-review-proces onderwerpt het wetenschappelijke werk, onderzoek of ideeën van een auteur aan het toezicht van anderen die experts zijn op hetzelfde gebied (peers) en wordt noodzakelijk geacht om de academische wetenschappelijke kwaliteit te waarborgen.)

 

Er bestaat ook een wijdverbreide bezorgdheid over auto-immuunziekten die ‘epidemische niveaus’ bereiken.
Een groot deel hiervan is toe te schrijven aan C
ovid, en er zijn steeds meer aanwijzingen dat Covid-vaccinaties mogelijk ook aan deze trend hebben bijgedragen. Op dezelfde manier kunnen auto-immuunziekten, met name auto-immuunreumatische ziekten, de kans van een persoon op het ontwikkelen van langdurige Covid ( Long-Covid) vergroten. Dit betekent dat we de komende jaren zeer waarschijnlijk een explosie van long Covid – en Long Vax – te gemoed kunnen zien.

 

De (Amerikaanse)  gezondheidsinstanties moeten in actie komen om dit probleem te helpen bestuderen, zodat we deze aandoeningen beter kunnen begrijpen en behandelen. Helaas lijkt er niet veel hoop dat dit zal gebeuren”.
Tegelijkertijd betwisten rechtszaken als Murthy tegen Missouri de druk die de regering-Biden op sociale-mediabedrijven uitoefende om de discussie over alternatieve Covid-behandelingen te onderdrukken terwijl zij de massale vaccinatiecampagne doorvoerden".

Ook hier in Nederland zijn meerdere artsen zwaar onder druk gezet, als ze bijvoorbeeld Ivermectine voorschreven!
De boete van 3 duizend euro die de minister van VWS in augustus 2021, na diverse waarschuwingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), oplegde aan huisarts Rob Elens vanwege het offlabel voorschrijven van hydroxychloroquine en ivermectine tegen covid-19. Terwijl voorheen deze (offlabel) product wel gewoon voorgeschreven mocht worden voor de covid periode...?

https://www.omroeppenm.nl/minister-de-jonge-wilde-dat-huisarts-elens-zwaar-gestraft-werd

Inmiddels is Huisarts Rob Elens gelukkig vrijgesproken!

https://www.ninefornews.nl/huisarts-rob-elens-vrijgesproken-boete-weg-wat-een-geweldig-nieuws/

Niet alleen Rob Elens had een enorme boete gekregen. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een boete van € 6.375,  opgelegd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) aan de Nederlandse arts Niek Rogger, ingetrokken. De boete was opgelegd voor het voorschrijven van covid-behandelingen, met name Hydroxychloroquine (HCQ) en Ivermectine. 

 

Ik vond ook nog een heel  interessant artikel over Wob-documenten, over dit zelfde onderwerp , die na vaak veel moeite boven tafel zijn  gekomen.  Het gaat ook hier over het niet mogen voorschrijven van  hydroxychloroquine, door huisartsen. 
Voormalig minister van VWZ Hugo de Jonge)  wees erop dat sommige artsen de vaccinatiecampagne ondermijnden en in gevaar brachten. Hij pleitte ervoor om alle middelen in te zetten bij de aanpak van huisartsen.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-hcq-deel-3

Als je wat meer onderzoek doet naar Ivermectine kom je berichten tegen, dat de Ier William C. Campbell en de Japanner Satoshi Omura
in 2015 samen de Nobelprijs voor Geneeskunde 
kregen voor hun onderzoek naar een geneesmiddel tegen wormparasieten Ivermectine. En in de covid-19 periode werd het als "kwakzalverij" bestempeld door Nederlandse minister van volksgezondheid....? (Wikipedia)

 

Nood autorisatie

Om de wereldwijde COVID-19 plandemie te bestrijden heeft de WHO, de Food and Drug Administration (FDA) de autorisatie voor noodgebruik (EUA) goedgekeurd van mRNA-vaccins ontwikkeld door Pfizer en Moderna (Administratie, 2020a,2020b).

(Er waren inmiddels ook twijfels gerezen over de geschiktheid van de huidige directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, voor zijn functie. Als minister van Volksgezondheid van Ethiopië kwam hij stevig onder vuur te liggen voor zijn aanpak van de drie cholera-epidemieën die tijdens zijn mandaat uitbraken (2005-2012).
B
ovendien gaven de nauwe politieke en economische banden met China, die door hem zijn aangehaald tijdens zijn periode als lid van de Ethiopische regering (2005-2016), te denken over de onpartijdigheid van zijn handelen).

 

Het merk Janssen, een op adenoviraal vectoren gebaseerd recombinant vaccin ontwikkeld door Johnson en Johnson, werd ook door de FDA goedgekeurd voor EUA (Administratie, 2021).
AZD1222, een ander op virale vectoren gebaseerd recombinant vaccin ontwikkeld door Oxford-AstraZeneca,
was niet goedgekeurd door de FDA. Het was echter ook een kandidaat-vaccin dat aan veel mensen over de hele wereld is verstrekt.
BBV152, Ad5-nCoV en Spoetnik V, zijn aanvullende vaccins die in landen buiten de Verenigde Staten
waren goedgekeurd voor gebruik.

Hoewel de eerste rapporten uit klinische onderzoeken veelbelovend leken, vormen de beschikbaarheid en werkzaamheid van de vaccins op de lange termijn uitdagende vragen op....
Voortijdige goedkeuring zonder veiligheidsgegevens op lange termijn, met  mogelijke nadelige effecten en vertrouwen in de werkzaamheid van het vaccin vóór toediening, hebben aanleiding gegeven tot bezorgdheid en hebben geleid tot aarzeling over het vaccin (Alec Tyson, 2020; Tyson, 2020).

Bezorgdheid over de veiligheid van vaccins van een nieuwere generatie hebben angst veroorzaakt bij een deel van het publiek.
Bijwerkingen van de vaccins, waaronder
pijn op de injectieplaats, koude rillingen, vermoeidheid, hoofdpijn, koorts en misselijkheid, vormen belangrijke redenen voor de onwil van een grote groep mensen om zich te laten vaccineren. Europese gezondheidsregelgevers hebben geadviseerd dat AZD1222 mogelijk verantwoordelijk is voor de vorming van bloedstolsels, wat een zeer fatale bijwerking kan zijn!

Medisch Dossier

In het maandblad “Medisch Dossier” van februari 2024, staat een artikel  interview met immunoloog dr. ir. Carla Peters. Zij heeft jarenlang bij het R.I.V.M. gewerkt en was interim-bestuurder van verschillende zorgorganisaties.
Vier jaar later blikt zei terug op een onvergelijkbare periode in ons bestaan, die nog niet voorbij is.
“De gevolgen hiervan zullen nog decen
nia en generaties lang voelbaar zijn…"
Dr. Peters heeft weken lang aan een artikel gewerkt, samen met WHO-functionaris en arts David Bell.

Het artikel oordeelt bepaald niet mild over de Corona vaccins!  
In oktober 2023, heeft Carla Peters nog een nieuw item toegevoegd aan haar Brownstone-portfolioEen bijlage die gaat over de dramatische verzwakking van het menselijke immuunsysteem , als gevolg van de coronapandemie.
(https://brownstone.org/articles/the-dramatic-degradation-of-the-human-immune-system/)

Een achteruitgang die ze toeschrijft aan de genomen maatregelen, herhaalde vaccinaties, toegenomen armoede en stress..
Carla Peters vreest dat hier de komende jaren nog veel gezondheidsproblemen zullen door ontstaan voor heel veel volwassenen en kinderen. Vooral met longontstekingen en/ of pneumokokkenziekte.

Geestelijke gezondheidsproblemen verhogen het risico op long COVID

Uit nieuwe gegevens blijkt dat mensen die vóór een COVID-19-infectie, depressie, angst en stress rapporteerden, 50% meer kans hebben om langdurige COVID-symptomen te melden.
Een nieuwe studie, gepubliceerd in
JAMA Psychiatry (september 2022) probeerde te begrijpen of hoge niveaus van psychische problemen vóór SARS-CoV-2-infectie, aangetoond door depressie, angst, stress en eenzaamheid, verband houden met een verhoogd risico op het ontwikkelen van long Covid-infecties.
Er is al heel lang bekend, dat angst heel veel invloed heeft op ons immuunsysteem. Als dit systeem door angst verzwakt, worden we veel vatbaarder voor ziektes. Long Covid is, voor een groot deel, ook een energetische verstoring/ disbalans in het lichaam.
Lees ook een mijn blog uit april 202, voor de diverse emoties die verband houden met  long problemen. 
https://www.reconnectivehealingbilthoven.nl/blog-1-x-per-maand/615418_longproblemen-3-4-2020

Hier een link, met kort YouTube filmpje waar dit verder in uitgelegd wordt.
https://www.medicijnen.nl/hoe-stress-je-immuunsysteem-kan-be%C3%AFnvloeden#:~:text=Stress%20als%20ziekmaker,de%20gezondheid%20in%20het%20algemeen.

 

Ik ben ook nog even opzoek gegaan naar een YouTube filmpje van gepensioneerd hoogleraar besmettingsleer, Pierre Capel, in het bijzonder de experimentele immunologie vanaf 1 september 1987. (https://profs.library.uu.nl/index.php/profrec/getprofdata/202/7/83/0)
Ook hij heeft een korte uitleg over wat Long-Covid is.
https://www.youtube.com/watch?v=n7fUrYnEkIY
Als je tijd hebt, is het best interessant om meerde van zijn video’s te beluisteren.

 

Ik ben ook geabonneerd op de nieuws brieven van  een gepensioneerde Engelse huisarts.
Ook hij heeft meerdere artikelen over Covid-19 geschreven ! Hij  heeft
 een hele eigen, en ongenuanceerde, mening heeft over Covid  en long-covid.  https://expose-news.com/2024/03/14/long-covid-another-successful-fraud/

 

Medisch Dosier maart 2024

Ik heb de luxe dat ik iemand ken die op dit maanblad geabonneerd is, er zelfs twee krijgt, en ik krijg dan heel vaak het 2e blad....
In de uitgaven van maart 2024, staat een uitgebreid artikel met de titel  'Long-Covid of Long-Vax' 

Dit is de titel van het artikel, in Medisch Dosier, en voor mij de aanleiding geweest voor dit blog!

Aangezien het artikel zo’n vijf A4 kantjes beslaat, heb ik elke pagina gescand en voeg ik alle pagina’s als document toe, anders zou het blog veel te lang worden.

Rating: 5 sterren
1 stem

Ik kan me voorstellen dat voor sommige lezers bovenstaande informatie misschien ongemakkelijk is om te lezen. Voor andere mogelijk een bevestiging van een vermoeden die je misschien al had.   
Alle hierboven beschreven informatie ( zie ook alle de bijgevoegde linkjes)  zijn gebaseerd op verschillende onderzoeken, van  gerenommeerde artsen, professoren en onderzoekers.  


Helaas voorziet de mainstream media ons te vaak niet , of veel te beperkt, van de  juiste informatie. Of dit nu over onze gezondheid, of andere onderwerpen gaat, het gebeurd helaas. 
Elke onafhankelijke onderzoeker ( op elk gebied) zullen meestal zeggen dat je alles wat je leest in twijfel mag trekken.
Ze vertellen er vaak bij, dat je ook zelf onderzoek mag doen, en niet alles zo maar klakkeloos moet aannemen.  Dit is wat ik de afgelopen 4 jaar ook dagelijks heb gedaan. Vooral in de lockdown periodes was het voor mij,  en vele andere met mij,  een dagtaak!
Mocht je naar aanleiding van dit blog vragen hebben, neem dan gerust contact met me op.  Ik kan niet beloven dat ik op alle vragen een antwoord zal hebben, maar ik zal mijn uiterste best doen om je te helpen.
  

Zoals altijd vermeld ik onderaan mijn blogs de bronvermelding, waar ik mijn informatie gevonden heb.
Uiteraard nu ook, maar ik heb deze keer nog een aantal extra berichten opgezocht, waar informatie over Long-Covid te vinden is. 
Deze linkjes kun je allemaal onder vinden.


Bron

https://thehill.com/opinion/healthcare/4512451-is-it-long-covid-or-long-vax-does-the-government-want-to-know/

https://testfortravel.com/long-vax-syndrome/

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000034_NL.html

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361923021002604

https://www.gavi.org/vaccineswork/mental-health-conditions-raises-risk-long-covid

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10888280/#:~:text=However%2C%20instances%20of%20long%2Dlasting,in%20vaccine%2Drelated%20adverse%20effects.

https://www.medpagetoday.com/neurology/generalneurology/105697

https://www.advisory.com/daily-briefing/2023/12/05/long-vax